Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол чергових загальних зборів 19.03.2013р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕБУС УКРАЇНА»

(надалі - Товариство)

 

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304                                 «19» березня 2013 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства  – 13.03.2013 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Пашковська О.М., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради від 30.01.2013 року) про призначення реєстраційної комісії у складі Голови реєстраційної комісії Товариства Кононової Ксенії Юріївни.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

  1. Чернобровська Кароліна Миколаївна – головний бухгалтер Товариства.
  2. Назаров Андрій Анатолійович – член Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Кононову К.Ю. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 3 (три) юридичні особи, які у сукупності володіють 600 000  штук простих іменних акцій та мають право голосувати на зборах.

          На початок проведення загальних зборів акціонерів зареєстровано 3 (три) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями товариства у кількості 600 000 штук, що складає 100 %                     від загальної кількості голосуючих акцій. Збори визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

Голосування з питань порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані представникам акціонерів під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, рішення з десятого питання порядку денного приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

         

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Пашковську О.М., яка оголосила чергові Загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

 

1 питання:

Слухали: Обрання Голови та Секретаря засідання чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Директор Товариства Кононова К.Ю., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Назарова Андрія Анатолійовича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Пашковську Олену Миколаївну, Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства –  Назарова Андрія Анатолійовича.

 

2 питання

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі : Голова лічильної комісії: Чернобровська Кароліна Миколаївна – бухгалтер Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Чернобровська К.М.

 

3 питання

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

Виступила: Директор Товариства Кононова К.Ю.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити:

1.       Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2.       Основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

 

4 питання

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Пашковська О.М., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства. 

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

 

5 питання. Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

 

6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.  

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

 

7 питання.  Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.     

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.    

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.    

 

8 питання.  Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання. Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала:                      1) Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок;

2) Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.       Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.

2.       Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

10 питання. Слухали:  Про внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Пашковська О.М., яка запропонувала

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

“за” – 600 000 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

“проти” – немає,

“утримались” – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.  Затвердити Статут Товариств у новій редакції.

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові загальних зборів акціонерів Товариства Пашковській Олені Миколаївні.

            3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства –                  Шевцовій Ірині Володимирівні та Лобовій Оксані Петрівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.

 

 

Голова загальних зборів акціонерів Товариства запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова зборів                                   ___________             О.М. Пашковська

 

 

Секретар зборів                   ___________             А.А. Назаров

 

 

 

 

 

ProEmitent.INFO